Feb 3, 2018

Adrian 符致逸客串訪問孫燕姿

孫燕姿教你讀Van Gogh~
天后孫燕姿旋風訪港,與音樂才子Adrian符致逸分享新專輯構思!
你知道Van Gogh名字的正確唸法嗎?聽下Miss Yanzi正音啦!